Quick Search:       Advanced Search
 

Volume 27,Issue 11,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Agroecosystem and it's Regulation

Effects of organic management on the diversity of α, β and γ of herbaceous plants in different agricultural habitats
  SUN Yufang, CHEN Baoxiong, JIN Bin, ZHU Shenghai, ZHANG Songbai, ZHANG Hongbin, LI Yaokui, LIU Yunhui and DUAN Meichun
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1617-1625
  Abstract(33)  View PDF(32)   [HTML]
Research progress of ecological space and ecological land in China
  FEI Jianbo, XIA Jianguo, HU Jia, SHU Xiangyang, WU Xi and LI Jun
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1626-1636
  Abstract(32)  View PDF(25)   [HTML]
Temporal and spatial variation and driving factors of farmland ecological service value in Chongqing
  KONG Fanjing, CHEN Yucheng, CHEN Qinghua, MOU Qinjie and YAN Jianzhong
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1637-1648
  Abstract(26)  View PDF(24)   [HTML]
Impact of soil warming on the activity and abundance of nitrifiers under nitrogen fertilization conditions
  Tatoba R Waghmode, ZHANG Xinyuan, DONG Wenxu, ZHANG Chuang and HU Chunsheng
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1649-1655
  Abstract(35)  View PDF(26)   [HTML]
Cadmium transfer in the ecosystem of soil-wheat-aphid under dual stress of cadmium and drought
  SHU Qihao, KONG Yanyan, LUO Kun, LI Yuan and ZHAO Huiyan
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1656-1662
  Abstract(23)  View PDF(21)   [HTML]

Crop Cultivation and Physiological Ecology

Soil tillage practices affecting the soil characteristics and yield of winter wheat and summer maize in North China
  GUAN Jiexi, CHEN Suying, SHAO Liwei, ZHANG Yuming, ZHANG Xiying, LU Yang and YAN Zongzheng
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1663-1672
  Abstract(28)  View PDF(27)   [HTML]
Effects of tillage methods on soil physical properties and spatial distribution of flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum) roots in mountainous tobacco fields
  LIU Qi, WANG Jinjun, FENG Xingbing, ZHANG Liuchen, DENG Xiaopeng, MA Erdeng and TONG Wenjie
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1673-1681
  Abstract(21)  View PDF(28)   [HTML]
Effects of nitrogen application methodologies on yield and nitrogen use efficiencies in a summer maize (Zea mays)-winter wheat (Triticum aestivum) rotation system
  LI Lantao, REN Li, YIN Huanli, GUO Ya, WANG Haibiao, ZHANG Qian and WANG Yilun
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1682-1694
  Abstract(24)  View PDF(26)   [HTML]
Effects of mixed application of biological organic fertilizer and Yellow River sediment on the sink-source relationship of winter wheat in saline-alkaline soil
  LI Xiaoshuang, DANG Hongkai, SONG Ni, SHEN Xiaojun and SUN Jingsheng
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1695-1705
  Abstract(22)  View PDF(22)   [HTML]
Characteristics of nitrogen accumulation and utilization in peanuts (Arachis hypogaea) with different nitrogen use efficiencies
  WANG Chunxiao, LING Fei, LU Zeqi, JIANG Wei, ZANG Hongwei, ZHANG Wei, YAO Jie, LAN Feng, LIU Xuan, WANG Zhixin and ZHENG Yongmei
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1706-1713
  Abstract(34)  View PDF(29)   [HTML]
Radiation use efficiency and its classification of main varieties in double-cropping rice region of South China
  HUANG Nongrong, FU Youqiang, ZHONG Xuhua, LIANG Kaiming, PAN Junfeng, LIU Yanzhuo, HU Xiangyu, PENG Bilin, CHEN Rongbin and HU Rui
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1714-1724
  Abstract(18)  View PDF(25)   [HTML]

Agricultural Resources and Environment

Distribution characteristics and sources of nitrate in the unsaturated zone and groundwater of farmlands in an area irrigated with reclaimed water
  DUN Yu, ZHANG Han, YANG Zhenglun, TANG Changyuan and ZHANG Zhaoji
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1725-1731
  Abstract(65)  View PDF(28)   [HTML]
Effects of different biomass amendments on soil organic carbon characteristics in alpine desertification grassland of Northwest Sichuan
  ZHANG Xiaoli, KONG Fanlei, LIU Xiaolin, HU Lifeng and LI Yuyi
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1732-1743
  Abstract(23)  View PDF(19)   [HTML]
Effect of composite soil improvement agents on soil amendment and salt reduction in coastal saline soil
  ZHANG Xiaodong, LI Bing, LIU Guangming, SUN Jianping, LU Xuelin and WANG Xiuping
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1744-1754
  Abstract(41)  View PDF(24)   [HTML]
Correlation analyses among terrains diversity, soil types diversity, and dynamic change in arable land
  LI Xiaoying, ZHANG Xuelei and REN Yuanyuan
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1755-1766
  Abstract(19)  View PDF(24)   [HTML]
Ecological security pattern of land use in a typical transect of Hebei Province
  YUAN Dapeng, CHEN Qile, SHI Yao, LI Jinpu and WANG Shutao
  Published November 1, 2019
  2019,27(11):1767-1778
  Abstract(24)  View PDF(23)   [HTML]