Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   A study on the impact of digital economy development on carbon emission efficiency in crop production system
   CHEN Weihong, GENG Fangyan, ZHANG Hongsheng
   2024, 32(6): 919-931. DOI: 10.12357/cjea.20230674
   Abstract FullText HTML PDF
   How digital capabilities promote farmers to adopt carbon sequestration technologies in farmland?
   DU Fengjun, ZHAO Xiaoying, ZHENG Jun, ZHANG Mingyue
   2024, 32(6): 932-943. DOI: 10.12357/cjea.20240140
   Abstract FullText HTML PDF
   Study on the influence mechanism of digital economy development on agricultural climate resilience
   CHEN Weihong, YU Qing
   2024, 32(6): 944-956. DOI: 10.12357/cjea.20240145
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of digitalization on the income of urban leisure agriculture: an empirical study based on the survey data of 8 cities in China
   CAO Bingxue, LI Jin
   2024, 32(6): 957-969. DOI: 10.12357/cjea.20240109
   Abstract FullText HTML PDF
   Review of research on the impacts of climate change on staple grain crops in the three provinces of Northeast China
   YU Shui, ZHANG Xiaolong, WANG Yan, SHEN Yanjun
   2024, 32(6): 970-985. DOI: 10.12357/cjea.20230692
   Abstract FullText HTML PDF
   Corn cultivation alters bacterial diversity and function in salinized soils of the Diversionary Yellow River Irrigation Area
   LI Fengxia, HUANG Yeyun, WANG Zhangjun, SHEN Jingli, SUN Jiao, ZHANG Yonghong, WU Xia, GUO Xinnian
   2024, 32(6): 986-996. DOI: 10.12357/cjea.20230575
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of crop nutrient uptake utilization and yield in the flax intercropping pattern
   HAN Jing, WANG Yifan, GAO Yuhong, WANG Yingze, YAN Bin, WEN Ming, WANG Haidi, LIU Hongsheng
   2024, 32(6): 997-1008. DOI: 10.12357/cjea.20230690
   Abstract FullText HTML PDF
   Comparison of simulation accuracy of potato phenology models and their sensitivity to rising temperature
   WANG Xiaoxian, WANG Jing, LI Yang, CHEN Renwei, ZHAO Lingxuan, LIU Xiaxia, HU Qi, ZHANG Zhenzhen, ZHAO Xiling, ZHAO Gengyun
   2024, 32(6): 1009-1022. DOI: 10.12357/cjea.20230632
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of the “23·7” extreme heavy precipitation on maize yield in the Hebei Plain
   QUAN Tao, ZHANG Chengguo, FENG Ying, LI Hongjun, GUO Ying, SHEN Yanjun
   2024, 32(6): 1023-1032. DOI: 10.12357/cjea.20230703
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of the soil urease enzymatic reaction to the application of three organic nitrogen fertilizers
   LI Jiawang, XU Jia, YU Hang, LUO Hui, SHEN Jupei, CHEN Chao, BAI Xin, YUE Zhonghui
   2024, 32(6): 1033-1042. DOI: 10.12357/cjea.20230602
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of vulnerable level and characteristics of nitrogen losses from agricultural and livestock production system in Jing-Jin-Ji Region
   YANG Songqi, ZHANG Nannan, BAI Zhaohai, WANG Xuan, MA Lin
   2024, 32(6): 1043-1053. DOI: 10.12357/cjea.20230732
   Abstract FullText HTML PDF
   Life cycle assessment of ammonia and methane emission reduction technology model for manure management in Hebei Province
   WANG Hongge, ZHANG Lu, WANG Xuan, BAI Zhaohai, MA Lin
   2024, 32(6): 1054-1062. DOI: 10.12357/cjea.20230679
   Abstract FullText HTML PDF
   Research on the path of improving green production efficiency of tuber crops in China from the perspective of configuration
   YU Shuiqing, ZHENG Jun, ZHANG Mingyue
   2024, 32(6): 1063-1074. DOI: 10.12357/cjea.20230737
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis and suggestions on agroecological practices in China: a study based on 431 national eco-farms
   HU Xiaofang, SUN Renhua, SUN Yuanfeng, LI Xiaoyang, GAO Ge, XU Zhiyu, YAN Dongquan
   2024, 32(6): 1075-1085. DOI: 10.12357/cjea.20230676
   Abstract FullText HTML PDF
   Can government intervention induce standardized waste management for small farmers: analysis based on the perspective of element transformation
   LIU Qiong, WEN Yazhou, XIAO Haifeng
   2024, 32(6): 1086-1096. DOI: 10.12357/cjea.20230682
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>